3215000464
909-674-2988
      6467683885


415-708-4194

Zapraszamy na wirtualny spacer
po KANIE i AfreeKANIE!Wej¶cie


248-457-4258
843-207-3102
Ambitne KINO Studyjne
Fitness KANA
7146948328
Pre-KANY
KANA Art
KANApa
Poradnictwo
(862) 591-1273
EQUAL
Galeria wydarzeñ
Lo¿a Prasowa
Karta Klubowa KANY

 
 
Je¶li chcesz otrzymywaæ od nas wiadomo¶ci
z ¿ycia KANY, a nie masz mo¿liwo¶ci codziennie odwiedzaæ naszej strony internetowej,
wpisz po prostu swój adres e-mail
w okienko poni¿ej i wci¶nij OK:

Dopisz Usuñ

 
Wyszukaj na stronie: 


Copyright 2004 - DS Studio.
Wszystkie prawa zastrze¿one.
Kontakt z Webmasterem

(315) 200-8525

Niech postaæ pierwszego Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej Ksiêdza Biskupa Adama ¦migielskiego przywodzi na pamiêæ wszystkie Jego dzie³a i zachêca do ich kontynuacji

KANA

Uwaga!

Dnia 26.02 (wtorek) oraz 28.02 (czwartek) zajêcia Zdrowy krêgos³up o godz. 19:00 zostaj± odwo³ane z powodu szkolenia instruktora.
W dniach 25.02 (poniedzia³ek) do 27.02 (¶roda) si³ownia bêdzie nieczynna z powodu choroby instruktora.
Za utrudnienia przepraszamy.

22 lutego 2018

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 25 lutego 2019 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
Zdrowy krêgos³up godz. 9.30
Gimnastyka s³owiañska - Nowo¶æ! godz. 17.00
Pilates godz. 18.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
Zumba godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 10.00
Pilates ze wzmacnianiem godz. 18.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Fit Dance godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Gimnastyka s³owiañska - Nowo¶æ! godz. 9.30
Stretching godz. 17.00
Zumba godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

22 lutego 2018

Uwaga!

W ostatnim tygodniu ferii od 18.02 do 22.02 si³ownia bêdzie nieczynna.
Zapraszamy wszystkich na fitness.

18 lutego 2018

"Na drodze ku wieczno¶ci" - KANAArt zaprasza na wystawê malarstwa Krzysztofa Ziêcika.


8 lutego 2018

Fitness w ferie!


8 lutego 2018

Uwaga!

Informujemy, ¿e dnia 31 stycznia (czwartek) nie bêdzie popo³udniowych (godz. 19.00) zajêæ Zdrowy krêgos³up.
Za utrudnienia przepraszamy.

30 stycznia 2018

Rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 2 stycznia 2019 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
Zdrowy krêgos³up godz. 9.30
Pilates godz. 18.00
Gimnastyka s³owiañska - Nowo¶æ! godz. 19.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
Zumba godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 10.00
Pilates ze wzmacnianiem godz. 18.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Fit Dance godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Gimnastyka s³owiañska - Nowo¶æ! godz. 9.30
Stretching godz. 17.00
Zumba godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

2 stycznia 2019

Godziny otwarcia w okresie ¶wi±teczno - noworocznym

granuloma

19 grudnia 2018

Uwaga!

Informujemy, ¿e dnia 18 grudnia (wtorek) nie bêdzie porannych zajêæ Zumby Gold o 9.30 natomiast dnia 20 grudnia (czwartek) zostaj± odwo³ane popo³udniowe zajêcia fitness ze wzglêdu na Wigilie pracownicz±.
Za utrudnienia przepraszamy.

13 grudnia 2018

Gimnastyka S³owiañska - Nowo¶æ!


13 grudnia 2018

Uwaga!

Informujemy, ¿e w dniu dzisiejszym /wtorek, 4 grudnia 2018 r./ nie odbêd± siê popo³udniowe zajêcia z Zumby (godz. 18.00) z powodu choroby instruktora.
Za utrudnienia przepraszamy.

4 grudnia 2018

Uwaga!

Zajêcia z Pilatesu dnia 26.11 (poniedzia³ek) o godzinie 18.00 zosta³y odwo³ane z powodu choroby instruktora.
Za utrudnienia przepraszamy.

26 listopada 2018

"Tu i teraz"
W listopadzie zapraszamy wszystkich sympatyków sztuki na now± wystawê. Tym razem swoje obrazy prezentuj± cz³onkowie nale¿±cy do Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych - Familia. Stowarzyszenie powsta³o w pa¼dzierniku 2002 roku z inicjatywy rodziców pensjonariuszy ¦rodowiskowego Domu Samopomocy "Ostoja" w Czeladzi.

barbarization

Podczas aktualnej wystawy bêdzie mo¿na zobaczyæ prace nie tylko podopiecznych Stowarzyszenia, ale równie¿ osób ze Specjalistycznego O¶rodka Wsparcia w Sosnowcu, Zespo³u Szkó³ Specjalnych w Czeladzi, O¶rodka Szkolno-Wychowawczego w Bêdzinie. Na wystawie nie zabrak³o równie¿ prac osób uczestnicz±cych w Warsztatach Terapii Zajêciowej w Bêdzinie czy D±browie Górniczej. Tematyka prac przedstawia znane miejsca z otoczenia podopiecznych.

14 listopada 2018

Uwaga!

Dnia 07.11 (¶roda), ze wzglêdu na zajêt± salê, zostaj± odwo³ane poranne zajêcia fitness:
- Gimnastyka dla seniorów o godz. 10:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

6 listopada 2018

Listopadowe promocje


2 listopada 2018

Uwaga!

Dnia 30.10 (wtorek) zostaj± odwo³ane zajêcia Zumby Gold o godz. 19:00.
Jednocze¶nie informujemy i¿ w dniach 1.11 - 2.11 (czwartek, pi±tek), ze wzglêdu na dzieñ Wszystkich ¦wiêtych oraz Dzieñ Zaduszny zajêcia sportowe nie odbêd± siê, w tych dniach nieczynna bêdzie równie¿ si³ownia. Za utrudnienia przepraszamy.

29 pa¼dziernika 2018

Uwaga!

Informujemy, ¿e w ¶rodê /17 pa¼dziernika/ zosta³y odwo³ane zajêcia BPU z godziny 17.00. Przepraszamy za niedogodno¶ci.

16 pa¼dziernika 2018

Zorganizuj z nami I Komuniê ¦wiêt±!


Mamy wolne terminy na komunie w 2019 roku!

11 pa¼dziernika 2018

Wystawa Czeladzkiej Grupy Artystycznej "Point"!


1 pa¼dziernika 2018

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 1 pa¼dziernika 2018 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
Zdrowy krêgos³up godz. 9.30
Pilates godz. 18.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
Zumba godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 10.00
BPU godz. 17.00
Pilates godz. 18.00
Zumba Gold godz. 19.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Fit Dance godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Stretching godz. 17.00
Zumba godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

28 wrze¶nia 2018

Jest praca!


24 wrze¶nia 2018

Kurs dla uczniów ósmej klasy!


20 wrze¶nia 2018

Mama w formie!

archimperialistic

18 wrze¶nia 2018

UWAGA
Dnia 18.09 (wtorek) z powodu rezerwacji sali zostaj± odwo³ane poranne zajêcia fitness. Za utrudnienia przepraszamy.

17 wrze¶nia 2018

Praca szuka cz³owieka - pracownik biurowo-administracyjny!
Poszukujemy pracownika do Sekretariatu Szko³y w centrum Sosnowca (dzielnica Wawel).
Oferujemy:

- pracê w m³odym i ambitnym zespole
- sta³e wynagrodzenie
- umowê o pracê
- podstawowe szkolnie przygotowuj±ce do podjêcia pracy

Do g³ównych obowi±zków na tym stanowisku nale¿y:

Bie¿±ca obs³uga uczniów, rodziców, nauczycieli - bezpo¶rednio w sekretariacie szko³y, poprzez telefon oraz drog± elektroniczn±.
Dbanie o prawid³owy obieg korespondencji i dokumentacji szkolnej, urzêdowej.
Obs³uga urz±dzeñ biurowych.

Wymagania:

- wykszta³cenie min. wy¿sze licencjackie
- wysoko rozwiniête umiejêtno¶ci interpersonalne w tym komunikacyjne
- sumienno¶æ, dok³adno¶æ
- umiejêtno¶æ organizacji pracy w³asnej oraz umiejêtno¶æ pracy w zespole
- zdolno¶æ do wykonywania obowi±zków pod presj± czasu
- chêæ do nauki
- znajomo¶æ podstaw rachunkowo¶ci (mile widziana)
- dobra znajomo¶æ pakietu MS Office, MS Excel
- mile widziane do¶wiadczenie na podobnym stanowisku

Okres zatrudnienia: od zaraz

Czas pracy: 8:00 - 16.00 i 9:00 - 17.00

Oferty mo¿na sk³adaæ:
- za po¶rednictwem platformy OLX
- bezpo¶rednio w sekretariacie szko³y:
Sosnowiec, ul. Legionów 10 w godzinach 9:00 - 16.30
lub przes³aæ na bezpo¶redni adres: kana@kana.sosnowiec.pl z dopiskiem PRACA SEKRETARIAT

Prosimy dopisaæ nastêpuj±c± klauzulê:
Wyra¿am zgodê na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw± z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporz±dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

12 wrze¶nia 2018

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 4 wrze¶nia 2018 r. /od wtorku, od godz. 18.00/.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
Zdrowy krêgos³up godz. 9.30
TBC godz. 17.00
Pilates godz. 18.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
Zumba godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
Pilates godz. 18.00
BPU godz. 19.00

Czwartek
Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
Pilates godz. 9.30
Fit Dance godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Stretching godz. 17.00
Zumba godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

31 sierpnia 2018

Trwaj± zapisy na kursy przygotowawcze do matury w KANIE! Maturalnie, ¿e zdasz!

Og³aszamy rekrutacjê na kursy przygotowawcze do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uruchomiono listy rekrutacyjne na zajêcia ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych m. in:

- Matematyka
- Biologia
- Geografia
- Historia
- Wiedza o spo³eczeñstwie
- Jêzyk polski
- Jêzyka angielski
- Chemia
- Fizyka i astronomia
- I inne, gdy powstanie grupa 10-osobowa.

Kurs przygotowuj±cy do matury to 50 godzin lekcyjnych (po 45 minut ka¿da) od pa¼dziernika do kwietnia - 7 miesiêcy nauki! Kursanci spotykaj± siê raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Wszystkie zajêcia odbywaj± siê w dobrze wyposa¿onych salach, z wykorzystaniem ró¿norodnych pomocy naukowych, w godzinach popo³udniowych.
Aby wzi±æ udzia³ w kursie nale¿y zg³osiæ siê do sekretariatu KANY i wype³niæ formularz rekrutacyjny. Przy zapisie pobierana jest op³ata rekrutacyjna w wysoko¶ci 50 z³ za ka¿dy przedmiot. Kwota ta jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji kursanta z zajêæ.

4352127387

Cena kursów rozpoczyna siê od 490 z³*, a jej wysoko¶æ zale¿na jest od liczby kursantów. W momencie dokonywania op³aty za ca³y kurs jego kwota jest pomniejszona o op³atê rekrutacyjn±. Uczestnicy zajêæ w KANIE mog± liczyæ na ¿yczliw± i bezstresow± atmosferê, naukê w ma³ych grupach, profesjonaln± kadrê wyk³adowców, samodzieln± ocenê poziomu zajêæ, oraz elektroniczn± bazê pomocy.

* Szczegó³owych informacji udziela sekretariat

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ!

23 sierpnia 2018

Jest praca!

heterometabolism

28 czerwca 2018

Przerwa wakacyjna!


12 lipca 2018

Promocja na si³owni!


3 lipca 2018

Wakacyjny grafik fitness

702-518-6426

29 czerwca 2018

W minion± ¶rodê zakoñczyli¶my w KANIE kolejny sezon artystyczny, podczas którego sympatycy sztuki i mi³o¶nicy KANY mogli podziwiaæ pracê lokalnych, znanych artystów, jak i osób dopiero rozpoczynaj±cych swoj± przygodê ze sztuk±. By³o nam niezmiernie mi³o zaprezentowaæ w naszej mini galerii sztuki KANA Art wszystkie dzie³a, które wzbudza³y niema³e emocje i zachwyt. Wszystkim artystom dziêkujemy i ¿yczymy dalszych, owocnych wystaw. Szczególnie trzymamy kciuki za osoby, które po raz pierwszy chwyci³y za pêdzel, urzekaj±c nas swoimi sentymentalnymi pejza¿ami - zamykaj±cymi ten bogaty w artystyczne doznania rok!

29 czerwca 2018

Finisa¿ wystawy pn. "Pejza¿e sentymentalne".
Ju¿ w najbli¿sz± ¶rodê tj. 27.06, o godzinie 17:00 zapraszamy do KANY na finisa¿ wystawy pn. "Pejza¿e sentymentalne". Jest to ostatnia wystawa w tym sezonie, na nowe otwarcie KANY Art zapraszamy po wakacjach.

5132379710

26 czerwca 2018

UWAGA

W zwi±zku z zakoñczeniem roku szkolnego dnia 22.06 (pi±tek) zostaj± odwo³ane poranne zajêcia fitness. Za utrudnienia przepraszamy.

21 czerwca 2018

Wystawa pn. "Pejza¿e sentymentalne".
Zapraszamy na now± wystawê. W naszej galerii KANA ART mi³o¶nicy sztuki mog± obejrzeæ pracê dyplomowe studentów Collegium Da Vinci. Wstêp wolny.

13 czerwca 2018

Promocja fitness!


5 czerwca 2018

Przed³u¿ony weekend

Informujemy, i¿ w zwi±zku z przed³u¿onym weekendem zmianie ulegaj± godziny otwarcia KANY 31.05 (czwartek, Bo¿e Cia³o) - 01.06 (pi±tek) sekretariat KANY bêdzie nieczynny. W tych dniach nie odbêd± siê te¿ zajêcia fitness, a si³ownia KANY bêdzie zamkniêta od czwartku 31.05 do pi±tku 01.06.
Za utrudnienia przepraszamy i ¿yczymy udanego wypoczynku.

30 maja 2018

Uwaga!
Informujemy, i¿ dnia 28 maja (poniedzia³ek) zostaj± odwo³ane zajêcia Pilates. Tego dnia zapraszamy na si³ownie oraz zajêcia Total Body o godz. 19.00. Za utrudnienia przepraszamy.

24 maja 2018

Uwaga!
Dnia 23.05 (¶roda) nie odbêd± siê zajêcia z ZUMBY GOLD. W tym czasie zapraszamy na si³ownie i o godz. 18.00 na stretching. Za utrudnienia przepraszamy.

22 maja 2018

Promocja fitness!

(337) 502-9589

7 maja 2018

KANA Art zaprasza na wystawê

4123470017

26 kwietnia 2018

Weekend majowy

Informujemy i¿ w zwi±zku z przed³u¿onym weekendem majowym zmianie ulegaj± godziny otwarcia KANY i restauracji AfreeKANA w tych dniach:

Sekretariat - 30.04 (poniedzia³ek) oraz 04.05 (pi±tek) czynny w godz. 9.00 - 15.00. W dniach 1.05 - 3.05 (wtorek, ¶roda, czwartek) - nieczynny.

Zajêcia fitness w dniach 30.04 (poniedzia³ek) - 04.05 (pi±tek) nie bêd± siê odbywa³y.

Si³ownia w dniach 30.04 (poniedzia³ek) - 04.05 (pi±tek) bêdzie nieczynna.

Restauracja AfreeKANA w dniach 01.05 (wtorek) - 03.05 (czwartek) bêdzie nieczynna.

25 kwietnia 2018

Uwaga!
W dniu dzisiejszym 19.04 (czwartek) zostaj± odwo³ane zajêcia TOTAL BODY o godz. 18.00, w tym czasie zapraszamy na si³owniê. Za utrudnienia przepraszamy.

19 kwietnia 2018

Uwaga!
W dniach 18.04 - 20.04 (¶roda - pi±tek) z powodu egzaminów gimnazjalnych zostaj± odwo³ane poranne zajêcia fitness. Zapraszamy na zajêcia popo³udniowe.

16 kwietnia 2018

I NIEBIESKI FESTYN

(937) 921-5181

13 kwietnia 2018

Uwaga!
Dnia 11.04 (¶roda) popo³udniowe zajêcia z ZUMBY GOLD zostaj± odwo³ane z powodu wyjazdu instruktora. W tym dniu zapraszamy na si³owniê lub STRETCHING.

10 kwietnia 2018

Pozbywamy siê zbêdnych kalorii!

7089291723

9 kwietnia 2018

Zmartwychwsta³ Pan! Alleluja, Alleluja!


28 marca 2018

Uwaga!
Informujemy, i¿ dnia 28.03 br. (¶roda) zosta³y odwo³ane popo³udniowe zajêcia fitness. Przepraszamy za niedogodno¶ci.

28 marca 2018

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 19 marca 2018 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 9.00
Pilates godz. 18.00
Total Body godz. 19.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
STRETCHING godz. 18.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Total Body godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Zdrowy krêgos³up godz. 8.30
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Pilates godz. 17.00
BPU godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

2 marca 2018

Promocja na si³owni!
Na wiosnê od¶wie¿amy ceny:) W marcu polecamy karnet miesiêczny w cenie promocyjnej!

1 marca 2018

Uwaga!
W dniach 28.02 - 2.03 nieczynna bêdzie si³ownia KANY, karnety bêdzie mo¿na kupowaæ na zajêciach fitness. Przypominamy te¿, ¿e dnia 1.03 (czwartek) z powodu szkolenia instruktorów zostaj± odwo³ane popo³udniowe zajêcia fitness. Za utrudnienia przepraszamy.

28 lutego 2018

Uwaga
Dnia 27.02 (wtorek) oraz 1.03 (czwartek) z powodu szkolenia instruktorów zostaj± odwo³ane popo³udniowe zajêcia fitness.

26 lutego 2018

Finisa¿ wystawy pn. "Ukryte piêkno - pejza¿ Polski"

W ¶rodowe popo³udnie sympatycy KANY mieli okazjê spotkaæ siê z artystami, prezentuj±cymi swoje prace na wystawie pn. "Ukryte piêkno - pejza¿ Polski", organizowanej w naszej mini galerii sztuki KANA-Art. Wspólne spotkanie wzbogacone zosta³o o czê¶æ wokalno - recytatorsk±, podczas której Go¶cie wys³uchali znanych utworów polskiej sceny muzycznej, jak i wierszy skomponowanych specjalnie na finisa¿ wystawy.

W¶ród autorów prac byli malarze, hafciarki oraz fotograficy nale¿±cy do Stowarzyszenia Twórców Kultury Zag³êbia D±browskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej mini galerii na kolejne ods³ony wystaw lokalnych twórców kultury.

26 lutego 2018

Zapraszamy na finisa¿ wystawy

7877618050

20 lutego 2018

Uwaga!
Informujemy, i¿ sekretariat KANY w czasie trwania ferii czynny bêdzie w godzinach od 9:00 do 15:00.

26 stycznia 2018

Zajêcia sportowe w czasie ferii

(678) 290-0285

25 stycznia 2018

Zapraszamy na now± wystawê


12 stycznia 2018

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 10 stycznia 2018 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Pilates godz. 18.00
Total Body godz. 19.00

Wtorek
Zumba Gold godz. 9.30
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
STRETCHING godz. 18.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Zdrowy krêgos³up godz. 8.30
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Pilates godz. 17.00
Total Body godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

10 stycznia 2018

KANA w okresie ¶wi±tecznym


23 grudnia 2017

¦wi±teczne Spotkania Firmowe


13 grudnia 2017

W grudniu "¿ó³ty karnet" w cenie promocyjnej!

(410) 682-6821

1 grudnia 2017

Jest praca!

(309) 357-3149

20 listopada 2017

Nowy rozk³ad zajêæ fitness!

Obowi±zuje od 20 listopada 2017 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Pilates godz. 18.00
Total Body godz. 19.00

Wtorek
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
ZUMBA godz. 18.00
Pilates i wzmocnienie (nowo¶æ!) godz. 19.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Pilates godz. 17.00
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Zdrowy krêgos³up godz. 8.30
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Total body (nowo¶æ!) godz. 18.00

20 listopada 2017

W listopadzie karnet miesiêczny na si³owniê w cenie promocyjnej!


8 listopada 2017

"Dusza zaklêta w spojrzeniu" - Jolanta Placzyñska
Listopad to miesi±c niezwyk³y, czas kiedy bardziej ni¿ kiedykolwiek zastanawiamy siê nad swoim ¿yciem, relacjami z innymi oraz w³asn± osobowo¶ci±. Zdaniem psychologów to miesi±c kiedy najczê¶ciej poszukujemy ¼róde³ samopoznania, by dokonaæ swojej zewnêtrznej przemiany, zauwa¿alnej w jednym przelotnym spojrzeniu. Od wieków przecie¿ wiadomo, ¿e oczy s± zwierciad³em duszy, która dziêki nim emanuje na zewn±trz z ca³± swoj± skrywan± histori±.

Jolanta Placzyñska oraz Manufaktura Sztuki M³odych KANA Art zaprasza wszystkich mieszkañców na wystawê niezwyk³±, która urzeknie Was niejednym kobiecym spojrzeniem. Wstêp na wystawê jest bezp³atny. Zapraszamy!

3 listopada 2017

Uwaga!
W dniach 1 - 2 listopada (Wszystkich ¦wiêtych oraz Zaduszki) sekretariat KANY bêdzie nieczynny, w tych dniach nie odbêd± siê równie¿ zajêcia edukacyjne i sportowe.
Restauracja AfreeKANA bêdzie nieczynna dnia 1 listopada - (Dzieñ Wszystkich ¦wiêtych).

31 pa¼dziernika 2017

Uwaga!
Informujemy, ¿e w dniu jutrzejszym /wtorek, 31.10.2017 r./ poranne zajêcia - Pilates (godz. 8.00) zosta³y odwo³ane. Serdecznie przepraszamy za niedogodno¶ci.

30 pa¼dziernika 2017

W ubieg³ym tygodniu sympatycy KANY oraz sztuki mogli po raz ostatni obejrzeæ i poznaæ twórczo¶æ Anety Weroniki Gajos, która na co dzieñ zwi±zana jest z Miejskim O¶rodkiem Kultury w Radlinie. Artystki niezwykle pozytywnej i spontanicznej, a jednocze¶nie równie¿ harmonijnej - co widaæ po obrazach przez ni± tworzonych. Spokój, równowaga jak i nuta optymizmu bij±ca z pejza¿y botanicznych z pewno¶ci± zaczarowa³a niejednego odbiorcê, który w pastelowych barwach kwiatów odczyta³ co¶ wiêcej ni¿ tylko próbê uchwycenia piêkna natury.

Dziêkujemy i ¿yczymy Pani Anecie dalszych sukcesów
Manufaktura Sztuki M³odych KANA Art

25 pa¼dziernika 2017

Uwaga!
W tym tygodniu z powodu nieobecno¶ci prowadz±cych s± zmiany w zajêciach fitness:
Dnia 18.10.2017 r. (¶roda) zostaj± odwo³ane poranne zajêcia dla seniorów o godzinie 8.30
Dnia 19.10.2017 r. (czwartek) zostaj± odwo³ane zajêcia "zdrowy krêgos³up" o godzinie 19:00.

17 pa¼dziernika 2017

W pa¼dzierniku karnet miesiêczny w cenie promocyjnej!

757-569-7492

6 pa¼dziernika 2017

Rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 2 pa¼dziernika 2017 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Pilates godz. 18.00
Total Body godz. 19.00

Wtorek
Pilates godz. 8.00
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
ZUMBA godz. 18.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Pilates godz. 17.00
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Zdrowy krêgos³up godz. 8.30
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

2 pa¼dziernika 2017

Ostatnia szansa - zapewnij sobie maturalny spokój!


25 wrze¶nia 2017

Praca szuka cz³owieka!

(813) 263-3416

12 wrze¶nia 2017

Uwaga!
Informujemy, ¿e dzisiejsze zajêcia z Zumby Gold oraz z Zumby dla pocz±tkuj±cych zosta³y odwo³ane ze wzglêdu na chorobê instruktora. Serdecznie przepraszamy za niedogodno¶ci.

13 wrze¶nia 2017

We wrze¶niu pilates w cenie promocyjnej!

5868837565

6 wrze¶nia 2017

KANA Art - Manufaktura Sztuki M³odych zaprasza na wystawê Anety Weroniki Gajos - "W blisko¶ci natury".

Aneta Weronika Gajos - z wykszta³cenia metodyk jêzyka angielskiego oraz oligofrenopedagog. Z zami³owania malarka. Mieszkanka Rybnika pochodz±ca z Radlina i od wielu lat zwi±zana z Miejskim O¶rodkiem Kultury w Radlinie. Od 2002 roku jest cz³onkiem Grupy Twórców Nieprofesjonalnych "Pasja" dzia³aj±cej w tym¿e o¶rodku. Poszukuj±c mo¿liwo¶ci artystycznego wyra¿enia samej siebie przeszukiwa³a liczne dziedziny sztuki od ceramiki poprzez enkaustykê, projektowanie bi¿uterii do malarstwa. I w³a¶nie w malarstwie znalaz³a swoje najwiêksze pasje - akwarele oraz malowanie na jedwabiu. Lekko¶æ, elegancja i nieprzewidywalno¶æ jakie towarzysz± tym technikom urzek³y j± najbardziej. W swoich pracach skupia siê przede wszystkim na malarstwie botanicznym, a inspiracje do malowania zawsze zbiera podczas bezpo¶redniego kontaktu z przyrod±.

7033777150

Jej prace mo¿na by³o ogl±daæ na wielu wystawach grupowych, jak równie¿ na wystawach indywidualnych. By³a laureatk± kilku konkursów plastycznych. W wolnych chwilach prowadzi warsztaty rêkodzie³a artystycznego i enkaustyki.

6 wrze¶nia 2017

Trwaj± zapisy na kursy przygotowawcze do matury w KANIE! Maturalnie, ¿e zdasz!

Og³aszamy rekrutacjê na kursy przygotowawcze do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uruchomiono listy rekrutacyjne na zajêcia ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych m. in:

- Matematyka
- Biologia
- Geografia
- Historia
- Wiedza o spo³eczeñstwie
- Jêzyk polski
- Jêzyka angielski
- Chemia
- Fizyka i astronomia
- I inne, gdy powstanie grupa 10-osobowa.

Kurs przygotowuj±cy do matury to 50 godzin lekcyjnych (po 45 minut ka¿da) od pa¼dziernika do kwietnia - 7 miesiêcy nauki! Kursanci spotykaj± siê raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Wszystkie zajêcia odbywaj± siê w dobrze wyposa¿onych salach, z wykorzystaniem ró¿norodnych pomocy naukowych, w godzinach popo³udniowych.
Aby wzi±æ udzia³ w kursie nale¿y zg³osiæ siê do sekretariatu KANY i wype³niæ formularz rekrutacyjny. Przy zapisie pobierana jest op³ata rekrutacyjna w wysoko¶ci 50 z³ za ka¿dy przedmiot. Kwota ta jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji kursanta z zajêæ.

Ca³kowity koszt kursu to 490 z³ - materia³y szkoleniowe i pomoce naukowe gratis.
Je¶li zdecydujesz siê na dwa lub wiêcej kursów przygotowawczych do matury, za ka¿dy kolejny zap³acisz tylko 450z³!
W momencie dokonywania op³aty za ca³y kurs jego kwota jest pomniejszona o op³atê rekrutacyjn±.

Uczestnicy zajêæ w KANIE mog± liczyæ na ¿yczliw± i bezstresow± atmosferê, naukê w ma³ych grupach, profesjonaln± kadrê wyk³adowców, samodzieln± ocenê poziomu zajêæ, elektroniczn± bazê pomocy naukowych oraz Kartê Klubow± KANY z przywilejami tylko dla kursantów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ!

4 wrze¶nia 2017

Nabór uzupe³niaj±cy do szko³y podstawowej 2017/18!

Uniwersytecki Zespó³ Szkó³ Katolickich pragnie poinformowaæ wszystkich rodziców i opiekunów o drugim naborze uzupe³niaj±cym w prowadzonej przez nas szkole podstawowej. W roku bie¿±cym istnieje jeszcze mo¿liwo¶æ zapisania dziecka do klasy I i VII. Edukacja w naszej szkole prowadzona jest metod±, która pozwala dzieciom na wszechstronny rozwój z uwzglêdnieniem ich indywidualnych predyspozycji, a nauczycielom na lepszy kontakt z samym uczniem.

W trosce o komfort nauki najm³odszych dzieci klasy I-III znajduj± siê w osobnym budynku,w którym nie ma starszej m³odzie¿y. Dzieci z klasy VII maj± zajêcia w budynku gdzie mie¶ci siê liceum i wygasaj±ce od tego roku gimnazjum. Zachêcamy do zapoznania siê z nasz± szko³± bli¿ej na stronie www.kana.edu.pl. Serdecznie zapraszamy!"

1 wrze¶nia 2017

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 4 wrze¶nia 2017 r.


Poniedzia³ek

Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Turbo spalanie godz. 17.00
Pilates godz. 18.00
P³aski brzuch godz. 19.00

Wtorek
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

¦roda
Gimnastyka dla seniorów godz. 8.30
ZUMBA GOLD godz. 17.00
ZUMBA dla pocz±tkuj±cych godz. 18.00
P³aski brzuch godz. 19.00

Czwartek
Pilates godz. 9.30
Pilates godz. 17.00
BPU godz. 18.00
Zdrowy krêgos³up godz. 19.00

Pi±tek
Pilates godz. 8.30
Gimnastyka dla seniorów godz. 9.30
Turbo spalanie godz. 18.00

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

1 wrze¶nia 2017

Dodatkowa praca dla studenta!
Je¶li jeste¶ studentem i poszukujesz pracy, któr± pogodzisz z nauk± zapraszamy do kontaktu. Aktualnie potrzebujemy osoby na stanowisko kelnerki / kelnera do naszej restauracji AfreeKANA.

Do Twoich obowi±zków nale¿eæ bêdzie: obs³uga go¶ci lokalu, przyjmowanie zamówieñ, obs³uga przyjêæ okoliczno¶ciowych, dbanie o czysto¶æ i pozytywny wizerunek miejsca pracy.

Wymagania: dyspozycyjno¶æ, ksi±¿eczka do celów sanitarno- epidemiologicznych, umiejêtno¶æ pracy w zespole, sumienno¶æ, punktualno¶æ, zaanga¿owanie, wysoka kultura osobista, odpowiedzialno¶æ, konieczny status studenta.

CV ze zdjêciem oraz listem motywacyjnym prosimy przesy³aæ na adres 603-313-3306 z dopiskiem "Praca AfreeKANA"

lub

dostarczyæ osobi¶cie do sekretariatu KANY w Sosnowcu, przy ul. Legionów 10.

24 sierpnia 2017

Witamy po wakacjach!


18 sierpnia 2017

Przerwa wakacyjna!

7323902798

14 lipca 2017

UWAGA
Dzi¶, tj 10 lipca z powodu choroby instruktora zostaj± odwo³ane zajêcia aerodance. Przypominamy równie¿, ¿e zamianie ulegaj± poranne zajêcia fitness dla seniorów, które w tym tygodniu odbêd± siê w ¶rodê 12 lipca i czwartek 13 lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

10 lipca 2017

UWAGA (aktualizacja)
Z powodu wyjazdów wakacyjnych, od 5 lipca (¶roda) do 1 wrze¶nia (pi±tek) zostaj± zawieszone poranne zajêcia PILATES oraz popo³udniowe zajêcia w pi±tek. Zapraszamy ponownie po wakacjach:-)

5 lipca 2017

Rozlu¼nij swój stres;-)


3 lipca 2017

UWAGA

Informujemy, ¿e dnia 29 czerwca (czwartek) sekretariat KANY bêdzie czynny od 8:00 do 15:30. Za utrudnienia przepraszamy.

28 czerwca 2017

UWAGA
W najbli¿szy pi±tek tj. 23 czerwca, ze wzglêdu na zakoñczenie roku szkolnego, zostaj± odwo³ane poranne zajêcia Pilates. Zapraszamy na blok popo³udniowy, w którym znajduj± siê nowe propozycje.

21 czerwca 2017

Nowe zajêcia fitness!

(252) 249-1778

20 czerwca 2017

D³ugi weekend

Informujemy, ¿e w dniach 15 - 16 - 17 czerwca (czwartek, pi±tek, sobota) sekretariat KANY i si³ownia bêd± nieczynne. W tych dniach nie odbêd± siê równie¿ zajêcia fitness.

Restauracja AfreeKANA w czasie d³ugiego weekendu:
15 czerwca, czwartek - nieczynna (¶wiêto)
16 czerwca, pi±tek - czynna 11.00 - 19.00
17 czerwca, sobota - AfreeKANA czynna do godz. 15.00
18 czerwca, niedziela - 12.00 - 18.00

14 czerwca 2017

UWAGA!
W najbli¿szy pi±tek tj. 9 czerwca o godz. 9:30 nie ma pilatesu, w zamian odbêd± siê poranne zajêcia z Aerodance, zapraszamy na podwójn± dawkê tañca:)

8 czerwca 2017

Promocja fitness!

BPU to æwiczenia wzmacniaj±co - kszta³tuj±ce, polepszaj±ce kondycjê fizyczn±. Z my¶l± o nadchodz±cych wakacjach i pieszych wêdrówkach polecamy je w czerwcu w cenie promocyjnej.


2 czerwca 2017

Promocja fitness!

(813) 860-6042

8 maja 2017

KANA zaprasza na now± wystawê

Ju¿ w najbli¿sza ¶rodê zapraszamy do KANY na wernisa¿ wystawy prac s³uchaczy studiów podyplomowych Collegium Da Vinci.


KANA zaprasza na now± wystawê

8 maja 2017

UWAGA ZMIANA!

Od dnia 10 maja (¶roda), ¶rodowe zajêcia poranne z Pilatesu bêd± od godziny 8.30 do 9.30.

8 maja 2017

Lokalny rolnik!

Serdecznie zachêcamy do rejestracji w pierwszej Sosnowieckiej grupie zakupowej zdrowej ¿ywno¶ci! Dziêki niej bêdziesz mia³ dostêp do platformy gdzie zamówisz ¶wie¿e produkty prosto od rolników. Bez chemii i ulepszaczy!
Zamówione produkty odbierzesz wygodnie w Restauracji AfreeKANA w Sosnowcu.Zaoszczêdzisz pieni±dze oraz czas, który spêdzisz w inny ciekawy i zdrowy sposób. Do³±cz do nas! Grupa rusza ju¿ 8 maja!

Puseyite

koordynator: Agnieszka tel. 505-308-397
(216) 200-4821,
9085193580

4 maja 2017

Uwaga!

Informujemy, ¿e dnia 2 maja Sekretariat KANY, si³ownia KANY i restauracja AfreeKANA bêd± nieczynne. W tym dniu nie odbêd± siê równie¿ ¿adne zajêcia fitness oraz edukacyjne. Przepraszamy za niedogodno¶ci i zapraszamy ju¿ w czwartek /4 maja/.

28 kwietnia 2017

Spotkanie Klubu Aktywnych Mam z Sosnowca

W najbli¿sz± sobotê o godzinie 11:00 zapraszamy do Centrum Edukacji i Wychowania M³odzie¿y KANA w Sosnowcu na kolejne spotkanie Klubu Aktywnych Mam z Sosnowca. Tematem spotkania bêdzie "Macierzyñstwo - umowa na czas nieokre¶lony".

Spotkanie Klubu Aktywnych Mam z Sosnowca

Wstêp na spotkania z go¶æmi - 10 z³. Zapisy i informacje mo¿na uzyskaæ pod adresem: aktywnamamasos@gmail.com

19 kwietnia 2017

Radosnych ¦wi±t!

731-504-4186

12 kwietnia 2017

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 3.04.2017.

Poniedzia³ek
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
Turbo Spalanie w godz. 18.10 - 19.10
Aerodance w godz. 19.20 - 20.20

Wtorek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

¦roda
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 17.00 - 18.00
ZUMBA dla pocz±tkujacych w godz. 18.10 - 19.10
P³aski brzuch w godz. 19.20 - 20.20

Czwartek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

Pi±tek
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
Aerodance w godz. 19.20 - 20.20

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

3 kwietnia 2017

Promocja fitness!

(401) 888-3753

3 kwietnia 2017

AERODANCE!

Ju¿ od 3.04 zapraszamy na NOWE zajêcia AERODANCE:
Je¶li ZUMBA to dla ciebie za ma³o zapraszamy od kwietnia na AERODANCE, który w sposób kreatywny i nowatorski ³±czy w sobie elementy fitness z ro¿nymi technikami tanecznymi. Poczuj energiczn± moc æwiczeñ i prze³am rutynê!

(702) 240-3173

30 marca 2017

Aktywne mamy zapraszaj± na spotkanie

Centrum Edukacji i Wychowania M³odzie¿y KANA razem z Klubem Aktywnych Mam z Sosnowca zaprasza mamy, przysz³e mamy i osoby zainteresowane rozwojem dzieci w pierwszym roku ¿ycia na swoje kolejne spotkanie, które odbêdzie siê w najbli¿sz± sobotê o godzinie 11:00 w budynku KANY przy ul. Legionów 10.


30 marca 2017

"¦wiat wielobarwny" - Krzysztofa Jasiñskiego

Zapraszamy wszystkich mieszkañców i mi³o¶ników sztuki do naszej mini galerii KANA Art. Tym razem prezentujemy Pañstwu wystawê "¦wiat wielobarwny" autorstwa Krzysztofa Jasiñskiego. Autor prac jest samoukiem, nie zwi±zanym z konkretnym nurtem sztuki, choæ patrz±c na jego dzie³a mo¿na tak przypuszczaæ. Ka¿dy obraz urzeka odbiorcê ¶mia³ymi i wyrazistymi barwami, gdzie ca³o¶æ wspaniale dope³niaj± ostre kontury. W¶ród prac, namalowanych pêdzlem i szpachl±, zobaczymy wielobarwny zarys egzotycznych krajów, urokliw± mroczno¶æ morza czy przyt³umion± przestrzeñ ¶wiatowych metropolii. Ka¿dy obraz zrodzony z wyobra¼ni, czy obserwacji ¿ycia skrywa swoj± historiê, a mo¿e i zdradza ma³e têsknoty samego artysty?

¦wiat wielobarwny

Wystawê mo¿na ogl±daæ do kwietnia, wstêp wolny!

29 marca 2017

"Miêdzy Ziemi± a Niebem"

W minionym tygodniu odby³ siê w KANIE finisa¿ wystawy "Miêdzy Ziemi± a Niebem". Podczas spotkania z artystami mo¿na by³o wys³uchaæ równie¿ wierszy o tematyce sakralnej, jak i piosenek. Artysta Miro Witek w symboliczny sposób upamiêtni³ te¿ postaæ Jana Paw³a II - w trakcie wykonywanego utworu na scenie pojawi³o siê okno, które by³o nawi±zaniem do miejsca, z którego wielokrotnie przemawia³ Papie¿, pielgrzymuj±c do swojej Ojczyzny.

Miêdzy Ziemi± a Niebem

Z pewno¶ci± wystawa, jak i ¶rodowy wieczór wprowadzi³ nas w stan refleksji nad ¿yciem kr±¿±cym Miêdzy Ziemi± a Niebem.

27 marca 2017

Finisa¿ wystawy "Miêdzy Ziemi± a Niebem"

licitation

21 marca 2017

Uwaga!
Zajêcia z ZUMBY w dniach: 3.03 (pi±tek) i 6.03 (poniedzia³ek) zosta³y odwo³ane z powodu choroby instruktora. Za utrudniania przepraszamy.

6 marca 2017

Aktywna mama!

5152802951

2 marca 2017

Przyspieszamy na wiosnê!


1 marca 2017

Dzieñ Otwarty w szkole podstawowej w Jaworznie!


24 lutego 2017

Dzieñ Otwarty!

3219528301

17 lutego 2017

Podaruj 1 procent!


16 lutego 2017

UWAGA
Dnia 8 lutego (¶roda) zajêcia z ZUMBY GOLD o godzinie 17.00 - 18.00 oraz Zumby 18.10 - 19.10 zostaj± odwo³ane. Za utrudnienia przepraszamy.

8 lutego 2017

energetyczne ¶rody!


1 lutego 2017

Sekretariat KANY oraz zajêcia fitness w ostatnim tygodniu ferii


20 stycznia 2017

Sekretariat KANY oraz zajêcia fitness w pierwszym tygodniu ferii


13 stycznia 2017

¦wiêto Trzech Króli


5 stycznia 2017

Fitness KANA wzmocni cia³o na Nowy Rok!


5 stycznia 2017

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 1.01.2017.

Poniedzia³ek
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
Jêdrne po¶ladki w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

Wtorek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

¦roda
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 17.00 - 18.00
ZUMBA w godz. 18.10 - 19.10
P³aski brzuch w godz. 19.20 - 20.20

Czwartek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

Pi±tek
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

3 stycznia 2017

Sekretariat KANY w okresie ¶wi±tecznym

Informujemy, i¿ sekretariat KANY dnia 22.12.2016 bêdzie czynny w godz. 8.30 - 15.00. Natomiast w dniach od 23.12.2016 do 1.01.2017 bêdzie nieczynny.

21 grudnia 2016

Zajêcia fitness i si³ownia w okresie ¶wi±tecznym
Informujemy, i¿ zajêcia fitness odbêd± siê nastêpuj±co: 22.12.2016 i 23.12.2016 zajêcia poranne 9.30 - 10.30,
28.12.2016 zajêcia poranne 9.30 - 10.30 oraz popo³udniowe w godzinach 18.10 - 19.10 (p³aski brzuch).
Si³ownia bêdzie nieczynna od 22.12.2016 do 1.01.2017.

21 grudnia 2016

AfreeKANA w okresie ¶wi±tecznym

Informujemy, i¿ w dniu 22.12.2016, w dniach 24.12.16 do 26.12.2016 oraz 1.01.2017 restauracja bêdzie nieczynna.
W dniach: 27.12.2016 do 30.12.2016 AfreeKANA bêdzie czynna do godziny 16.00.
W dniu 31.12.2016 AfreeKANA czynna bêdzie do godziny 15.00.

21 grudnia 2016

Uwaga!

Ze wzglêdu na uroczysto¶æ szkoln±, dnia 9 grudnia (pi±tek) AfreeKANA bêdzie czynna do godziny 16:00.
Tego dnia nie odbêd± siê popo³udniowe zajêcia fitness, zamkniêta bêdzie te¿ si³ownia KANY.
Za utrudnienia przepraszamy.

8 grudnia 2016

Z³ap formê na karnawa³!

(318) 396-0441

1 grudnia 2016

UWAGA! Zmiany w grafiku fitness.

Informujemy, ¿e nast±pi³y zmiany w zajêciach fitness. Nowy grafik przedstawia siê nastêpuj±co i bêdzie obowi±zywa³ od 1 grudnia 2016 r.:

Poniedzia³ek
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
Jêdrne po¶ladki w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

Wtorek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

¦roda
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 17.00 - 18.00
ZUMBA w godz. 18.10 - 19.10
P³aski brzuch w godz. 19.20 - 20.20

Czwartek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 9.30 - 10.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

Pi±tek
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

29 listopada 2016

Miko³ajki z Natur House!

balza

25 listopada 2016

"Polskie pejza¿e"- Adam ¦mietana

W poniedzia³kowe popo³udnie odby³ siê w KANIE wernisa¿ wystawy lokalnego artysty Adama ¦mietany. Prezentowane prace pn. "Polskie pejza¿e", to zbiór obrazów ukazuj±cych nasz kraj trochê z magicznej perspektywy, ale jednocze¶nie bardzo realnej. Takiej, któr± ka¿dy z nas dostrze¿e, je¶li tylko opu¶ci teren szklanych metropolii. Autor przedstawia bowiem Polskê bardzo naturaln± i swojsk±. Urzekaj±c± obszarami nienaruszonymi przez dzia³anie cz³owieka, gdzie ¶wit budzi siê niepewnie, a jesieñ wy³ania powoli i mgli¶cie.

Polskie pejza¿e

Podczas spotkania go¶cie wys³uchali równie¿ wierszy Krystyny Borkowskiej i piosenek Miros³awa Witka, które dope³nia³y my¶l przewodni± artysty, jak± jest ¶wiadome bycie tu i teraz, by doceniæ piêkno w³asnej ziemi oraz jej mieszkañców, z którymi silnie zwi±zany jest sam Adam ¦mietana.

Polskie pejza¿e

23 listopada 2016

"Polskie pejza¿e" - zapraszamy na wernisa¿

409-658-2977

17 listopada 2016

UWAGA!
Informujemy, i¿ od dnia 14 listopada 2016 r., si³ownia KANY w tygodniu bêdzie czynna tylko w godzinach popo³udniowych tj.
poniedzia³ek - pi±tek: 16.00 - 20.30,
sobota bez zmian tj.: 10.00 - 14.00.

10 listopada 2016

D³ugi weekend


10 listopada 2016

UWAGA!
Informujemy, ¿e dnia 9 listopada (¶roda) poranne zajêcia z pilatesu nie odbêd± siê.

7 listopada 2016

"Barwy mej pamiêci" - finisa¿ wystawy Anny Strutyñskiej


4 listopada 2016

UWAGA!
Informujemy, ¿e dnia 4 listopada (pi±tek) zajêcia z zumby o godzinie 19:20 nie odbêd± siê.

3 listopada 2016

W duetach ra¼niej!


3 listopada 2016

Uwaga!

Szanowni Pañstwo, informujemy, i¿ w okresie Wszystkich ¦wiêtych w dniach: 31 pa¼dziernika /poniedzia³ek/ oraz 1 listopada /wtorek/ sekretariat KANY oraz si³ownia bêd± nieczynne.
W tych dniach nie odbêd± siê równie¿ zajêcia fitness oraz kursy maturalne.
Restauracja AfreeKANA 31 pa¼dziernika bêdzie czynna do godziny 16:00, a w dzieñ Wszystkich ¦w. bêdzie nieczynna.

27 pa¼dziernika 2016

Zorganizuj z nami I Komuniê ¦wiêt±!


19 pa¼dziernika 2016

UWAGA!
Informujemy, i¿ w najbli¿szy poniedzia³ek tj. 17 pa¼dziernika, nie odbêd± siê zajêcia z zumby o godzinie 19:20.

14 pa¼dziernika 2016

DOCENIAMY AKTYWNYCH!


12 pa¼dziernika 2016

Wystawa "Barwy mej pamiêci"


7 pa¼dziernika 2016

UWAGA!
Informujemy, ¿e dnia 7. pa¼dziernika (pi±tek) poranne zajêcia z pilatesu nie odbêd± siê.>

6 pa¼dziernika 2016

Zapraszamy na próbne zajêcia "jêdrne po¶ladki" :)


4 pa¼dziernika 2016

UWAGA DRODZY MATURZY¦CI!

W tym tygodniu rozpoczynaj± siê ju¿ kursy maturalne z nastêpuj±cych przedmiotów:
¦RODA 5 pa¼dziernik: jêzyk angielski - godz. 16:30
CZWARTEK 6 pa¼dziernik: matematyka - godz. 16:30

4 pa¼dziernika 2016

Uwaga!

Szanowni Pañstwo, informujemy, i¿ dnia 24 wrze¶nia /sobota/ z powodu uroczysto¶ci szkolnej restauracja AfreeKANA oraz si³ownia bêd± nieczynne. Przepraszamy za niedogodno¶ci.

21 wrze¶nia 2016

Trwaj± zapisy na kursy przygotowawcze do matury w KANIE!
Maturalnie, ¿e zdasz!

Og³aszamy rekrutacjê na kursy przygotowawcze do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uruchomiono listy rekrutacyjne na zajêcia ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych m. in:

- Matematyka
- Biologia
- Geografia
- Historia
- Wiedza o spo³eczeñstwie
- Jêzyk polski
- Jêzyka angielski
- Chemia
- Fizyka i astronomia
- I inne, gdy powstanie grupa 10-osobowa.

Kurs przygotowuj±cy do matury to 50 godzin lekcyjnych (po 45 minut ka¿da) od pa¼dziernika do kwietnia - 7 miesiêcy nauki! Kursanci spotykaj± siê raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Wszystkie zajêcia odbywaj± siê w dobrze wyposa¿onych salach, z wykorzystaniem ró¿norodnych pomocy naukowych, w godzinach popo³udniowych.
Aby wzi±æ udzia³ w kursie nale¿y zg³osiæ siê do sekretariatu KANY i wype³niæ formularz rekrutacyjny. Ca³kowity koszt kursu to 490 z³ - materia³y szkoleniowe i pomoce naukowe gratis.

Je¶li zdecydujesz siê na dwa lub wiêcej kursów przygotowawczych do matury, za ka¿dy kolejny zap³acisz tylko 450z³!

Uczestnicy zajêæ w KANIE mog± liczyæ na ¿yczliw± i bezstresow± atmosferê, naukê w ma³ych grupach, profesjonaln± kadrê wyk³adowców, samodzieln± ocenê poziomu zajêæ, elektroniczn± bazê pomocy naukowych oraz Kartê Klubow± KANY z przywilejami tylko dla kursantów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ!

16 wrze¶nia 2016

UWAGA!
Informujemy, ¿e ze wzglêdu na przegl±d techniczny sprzêtu dnia 10 wrze¶nia (sobota) si³ownia KANY bêdzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

9 wrze¶nia 2016

"Zachowaæ chwile" - wystawa prac Joalanty Placzyñskiej


5 wrze¶nia 2016

UWAGA! Zmiany w grafiku fitness.

Informujemy, ¿e uleg³y zmianom poranne zajêcia fitness. Nowy grafik przedstawia siê nastêpuj±co i bêdzie obowi±zywa³ od 2 wrze¶nia 2016 r.:

Poniedzia³ek
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
Jêdrne po¶ladki w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

Wtorek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 8.30 - 9.30
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

¦roda
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 18.10 - 19.10
P³aski brzuch w godz. 19.20 - 20.20

Czwartek
Poranne zajêcia dla seniorów w godz. 9.30 - 10.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

Pi±tek
Pilates w godz. 9.30 - 10.30
ZUMBA GOLD w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

1 wrze¶nia 2016

W rodzinie si³a!


1 wrze¶nia 2016

UWAGA ZMIANA
Informujemy, ¿e w dniach 30.08 (wtorek), 1.09 (czwartek) poranne zajêcia fitness dla seniorów zostaj± odwo³ane. Za utrudnienia przepraszamy

29 sierpnia 2016

Nowy rozk³ad zajêæ fitness

Obowi±zuje od 29 sierpnia 2016 r.


Poniedzia³ek

Poranne zajêcia fitness w godz. 8.30 - 9.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
Jêdrne po¶ladki w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

Wtorek
Poranne zajêcia fitness w godz. 8.30 - 9.30
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

¦roda
Poranne zajêcia fitness w godz. 8.30 - 9.30
ZUMBA GOLD w godz. 18.10 - 19.10
P³aski brzuch w godz. 19.20 - 20.20

Czwartek
Poranne zajêcia fitness w godz. 8.30 - 9.30
Pilates w godz. 17.00 - 18.00
BPU w godz. 18.10 - 19.10
ZDROWY KRÊGOS£UP w godz. 19.20 - 20.20

Pi±tek
Poranne zajêcia fitness w godz. 8.30 - 9.30
ZUMBA GOLD w godz. 18.10 - 19.10
ZUMBA w godz. 19.20 - 20.20

KANA zastrzega, ¿e przy frekwencji poni¿ej 5 osób zajêcia nie bêd± siê odbywa³y.

26 sierpnia 2016

Wakacje, wakacje i po... wakacjach.

4794198484

25 sierpnia 2016

Kursy przygotowawcze do matury w KANIE!
Maturalnie, ¿e zdasz!

Og³aszamy rekrutacjê na kursy przygotowawcze do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Uruchomiono listy rekrutacyjne na zajêcia ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych m. in:

- Matematyka
- Biologia
- Geografia
- Historia
- Wiedza o spo³eczeñstwie
- Jêzyk polski
- Jêzyka angielski
- Chemia
- Fizyka i astronomia
- I inne, gdy powstanie grupa 10-osobowa.

Kurs przygotowuj±cy do matury to 50 godzin lekcyjnych (po 45 minut ka¿da) od pa¼dziernika do kwietnia - 7 miesiêcy nauki! Kursanci spotykaj± siê raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Wszystkie zajêcia odbywaj± siê w dobrze wyposa¿onych salach, z wykorzystaniem ró¿norodnych pomocy naukowych, w godzinach popo³udniowych.
Aby wzi±æ udzia³ w kursie nale¿y zg³osiæ siê do sekretariatu KANY i wype³niæ formularz rekrutacyjny. Ca³kowity koszt kursu to 490 z³ - materia³y szkoleniowe i pomoce naukowe gratis.

Je¶li zdecydujesz siê na dwa lub wiêcej kursów przygotowawczych do matury, za ka¿dy kolejny zap³acisz tylko 450z³!

Uczestnicy zajêæ w KANIE mog± liczyæ na ¿yczliw± i bezstresow± atmosferê, naukê w ma³ych grupach, profesjonaln± kadrê wyk³adowców, samodzieln± ocenê poziomu zajêæ, elektroniczn± bazê pomocy naukowych oraz Kartê Klubow± KANY z przywilejami tylko dla kursantów.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejno¶æ zg³oszeñ!

22 sierpnia 2016

Ruszaj± zajêcia Zumby!
Szanowni Pañstwo informujemy, i¿ zajêcia z Zumby i Zumby Gold rozpoczynaj± siê 17.08 (¶roda):
- Zumba: poniedzia³ek, pi±tek godz. 19:20 - 20:20
- Zumba Gold: ¶roda, pi±tek godz 18:10 - 19:10
pozosta³e zajêcia fitness rozpoczynaj± siê od 29.08, pe³ny grafik pojawi siê wkrótce.

16 sierpnia 2016

Przerwa wakacyjna

Przypominamy, ¿e w dniach od 25 lipca do 15 sierpnia nast±pi w KANIE przerwa wakacyjna. Za utrudnienia przepraszamy.

21 lipca 2016

Przerwa wakacyjna

Przypominamy, ¿e w dniach od 11 lipca do 17 lipca nast±pi w KANIE przerwa wakacyjna. Za utrudnienia przepraszamy

8 lipca 2016

Sposób na niepogodê

9174373443

1 lipca 2016

Wakacje w KANIE!


1 lipca 2016Zapraszamy na Dni Otwarte!
Liceum Ogólnokszta³c±ce - 31 stycznia, Szko³a Podstawowa - 6 lutego

KLUB AFREEKANA KURSY JÊZYKOWE KURSY MATURALNE KURSY KOMPUTEROWE AMBITNE KINO STUDYJNE GALERIA SZTUKI WERNISA¯E WYSTAWY KANAPA LITERACKA WYMIENIALNIA KSI¡¯EK SPOTKANIA AUTORSKIE SI£OWNIA FITNESS BEZP£ATNE PORADY KONFERENCJE I SZKOLENIA US£UGI KSEROGRAFICZNE

 

AKTUALNO¦CI | O KANIE | NASZE PROPOZYCJE | PARTNERZY | KONTAKT
Start E-mail