Yurtdýþýnda üniversite Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite | yurtdisindauniversite.com Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite Yurtdýþýnda üniversite
YurtdisindaUniversite.com
864-461-9864 konusunda uzman kuruluþ Karya Amerika Dil Okullarý Yurtdýþý Eðitim ve Danýþmanlýk 'tan "üniversite programlarý" ve popüler ingilizce konuþulan ülkeler hakkýnda bilgiler içeren sitemize hoþgeldiniz. Lütfen menüden size uygun ülke ve üniversite programýný seçiniz. Dilerseniz, bize her konuda danýþma hatlarýmýzdan veya iletiþim formumuz aracýlýðýyla tüm sorularýnýzda, güvenle danýþabilirsiniz.
Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite Yurtdýþýnda üniversite Eðitimi Hakkýnda Genel Bilgiler ve Yurdýþýnda Eðitim Türleri Hakkýnda Bilgi yurtdýþý üniversite programlarý üniversite sýnavý Yurtdýþýnda üniversite amerikada üniversite yurtdýþý üniversite ücretleri Lisans Tamamlama Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda Üniversite Eðitimi
Çok Özel Fiyatlarla 5145833584 309-854-5075 Eðitimi Almak mý Ýstiyorsunuz? ya da Sýnavsýz üniversiteye yerleþmek ve sonra yatay geçiþ mi yapmak istiyorsunuz, Yurtdýþýnda Mba-Yüksek Lisans programlarý hakkýnda merak ettikleriniz mi var? Doktoranýzý yurtdýþýnda yapmak mý istiyorsunuz? 2 yýllýk önlisans eðitiminizi tamamlamak için yurtdýþýndaki fýrsatlarý mý araþtýrýyosunuz?
o zaman doðru adrestesiniz.
yurtdýþýnda yüksek lisans Yurtdýþýnda üniversite
yurtdisinda-egitim-danismanligi
bizi arayýn
(501) 581-8334 Yurtdýþýnda üniversite süreleri ve üniversite türleri, nerde, ne kadar zamanda diploma sahibi olabilirsiniz 6039898793 Yurtdýþýnda üniversite Eðitim Maliyeti, Fiyatlar, Yaþam Þartlarý
suction dredge Yurtdýþýnda üniversite
üniversite Öðrencisi için Yurtdýþýnda Ortalama Yaþam Masraflarý Yurtdýþýnda bir üniversiteye yerleþmek için almanýz gereken sýnavlar ve bu sýnavlara-iliskin-püf-noktalari (423) 528-7759 yurtdisinda-egitim-alacaklar-icin-ülkeler-hakkinda-genel-bilgiler
 
Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite

Yurtdýþýnda üniversite
Yurtdýþýnda üniversite
Neden Yurtdýþýnda Üniversite Eðitimi Almalýsýnýz?

(347) 998-2925 programlarý ülkemizde sýnav sistemi devam ettiði sürece herkese yeterli üniversite ve bölümün olmadýðý ülkemizde her yýl artarak ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle Amerika, Kanada, Ýngiltere, Avustralya ve Almanya olmak üzere bir çok ülkede üniversite eðitimi için Türkiye’den her yýl ve hatta yýl arasýnda bile sayýsýz baþvuru gerçekleþiyor. Bu baþvurularýn çoðunluðu daha çok burslu üniversiteler için oluyor ancak ailelerimizin fedakârlýklarý ile Amerika, Ýngiltere gibi daha fazla finansal kaynak gerektiren üniversiteler için de talep oldukça yüksek. Ailelerimiz özellikle söz konusu çocuklarýnýn üniversite eðitimi olunca ellerinde var olan herþeyi bazen satýp savarak yurtdýþý üniversite eðitimi için gerekli bütçeyi yaratýveriyorlar. Hatta çocuklarý için bu eðitim sýrasýnda defalarca bu ülkelere gidip onlarýn yabancýlýk çekmemesi için de çeþitli fedâkarlýklarda bulunabiliyorlar.

Yurtdýþýnda üniversite eðitimi için halihazýrda bir üniversitede kayýtlýysanýz da baþvuru yapabiliyorsunuz yani “yatay geçiþ” ismi verilen sistem ile yurtdýþýnda bulunan bir üniversiteye de ayný Türkiye’deki üniversiteler arasý geçiþ gibi bir geçiþ yapmanýz mümkün ancak bu durumda hem ortalamanýzýn 2.0 ve üzeri olmasý hem de derslerinizin gideceðiniz üniversite ile denkliðinin olmasý gerekiyor. Örneðin iþletme veya mühendislik vb. okuyacaksanýz buradaki derslerinizin hem iyi olmasý hem de bu dersin gideceðiniz üniversitenin müfredatý ve dersi ile denk olmasý gerekiyor. Týp ve Hukuk için bu iþ biraz daha zor keza bu tip bir geçiþ bu bölümlerde çok daha komplike. Bu yüzden de genellikle bu bölümler için talep sýfýrdan baþlama þeklinde gerçekleþiyor ve geçiþ için baþvuru neredeyse yok gibi.

Yurtdýþý üniversite eðitimi için talep arttýkça öðrenci sayýsý da haliyle artýyor ve artýk yurtdýþý üniversiteleri de ülkemize özel promosyonlar yapmak için uðraþýyorlar. Türkiye genç bir nüfus olduðundan ve yurtdýþý üniversiteleri de bunu bildiklerinden bu potansiyeli deðerlendirmek istiyorlar haliyle. Örneðin Almanya’da veya Avusturya’da vb. ülkelerde bir üniversite eðitimi düþünüyorsanýz size tam burs veriyorlar ve eðitiminiz tamamen ücretsiz oluyor. Bazý diðer Avrupa ülkelerinde de genç ve kalifiye nüfusa olan ihtiyaçtan öðrencilere eðitim ücretsiz veya tam burslu eðitim imkânlarý bulunuyor. Bu durumda sadece uçak biletinizi alýyor ve gidiyorsunuz çoðu üniversiteler konaklamayý da buna dahil oluyor ve üniversite yurtlarýnda konaklýyarak bu baðlamda da ek bir ücret ödemiyorsunuz.

Yurtdýþý üniversitelerinin bir diðer güzel yaný da size bir çok deðiþik konuda branþlaþma imkânlarý sunmasý. Yani ülkemizde olmadýðý kadar seçeneði burada bulabiliyorsunuz. Bu da istediðiniz özel ve absürt bir konuda bile eðitim alabileceðiniz anlamýna geliyor. Ayrýca burada edineceðiniz arkadaþlýklar, yeni bir kültürü tanýmanýn avantajý ve tamamen yabancý bir ortamda kendinizi idame ettirebilmeniz bile baþlýbaþýna önemli bir konu ve özgüveninize de olumlu katkýlarý olduðunu söylemeliyiz.

Yurtdýþý üniversite programlarý için baþvurular genellikle ülkemizde olduðu gibi ilgili dönemin baþýnda yapýlýyor yani bir kýþ için bir de yaz dönemi için iki giriþ ve baþvuru zamaný bulunuyor. Baþvuru aþamasýnda da size tavsiyemiz bir yurtdýþý eðitim danýþmanlýk þirketinden yardým almanýz yönünde keza bu þirketler hem sizi doðru yönlendiriyor hem de size bir masrafý neredeyse yok gibi.

Yurtdýþýnda üniversite eðitimi artýk günümüzde gayet mantýklý bir seçenek durumunda. Yurtdýþý üniversiteleri, hem danýþmanlýk firmalarý sayesinde ülkemizin potansiyelinin farkýna varýyor, hem de her gün yeni üniversiteler Türk öðrencilerle tanýþýyor. Üniversite tercihi, ülke tercihi ve program seçimi ise en önemli hususlarýn baþýnda geliyor. Yurtdýþýnda en iyi üniversiteler bile artýk krizinde etkisi ile diðer ülkelerdeki potansiyel öðrencilere doðru bir eðilim göstermeye baþladý. Türkiye gibi, üniversite okumanýn hala bir sýnava baðlý olduðu yerlerden ise bu üniversitelere olan talep her geçen yýl daha da büyümekte. Bu üniversitelerde, ülkemizde oldukça kabül gören, týp fakülteleri, mühendislik fakülteleri ve güzel sanatlar fakülteleri oluyor. Hukuk eðitimi diðer ülkelerde, Türkiye'den farklý olduðundan pek bir öðrenci yoðunluðu yok. Yurtdýþýnda ve özellik Avrupa Topluluðu dahilindeki üniversitelerin çoðunun YÖK tarafýndan denkliði var, bu da öðrencilerin ve ailelerin iç huzuru ile yurtdýþýnda üniversite eðitimi almalarýnýn yolunu açýyor. Türkiye'nin her neresinde olursanýz olun, "yurtdýþýnda üniversite okumak" gibi bir hayaliniz var sa, biz bunu gerçeðe dönüþtürmek için buradayýz. Sizin hayalinizdeki bölümü, çok iyi bir üniversitede, gerekirse önden bir dil eðitimi alarak geçiþ dahil bir çok konuda danýþmanlýk vererek gerçekleþtirmek bizim için önemlidir.
En kýsa zaman görüþmek dileðiyle..

 

avusturalya
Avustralya'da üniversite Eðitimi

Avustralya eðitimim alanýnda oldukça geliþmiþ ve özellikle son yýllarda ülkemizden de dil eðtiimi ve üniversite eðitimi için birçok öðrenci Avustralya’ya gitmektedir.

AVUSTRALYA’DA EÐÝTÝM SÝSTEMÝ;


Avustralya’da eðitim YURTDIÞINDAN gelen öðrenciler için 5 farklý baþlýkta toplanmýþtýr;ELICOS (Ýngilizce Dil Eðitimi)

 • Ortaokul, lise eðitimi (Secondary School)
 • Mesleki Sertifika ve Diploma Programlarý (Vocational Education & Training)
 • Certificate I- V
 • Mesleki Sertifika (Vocational Certificate)
 • Mesleki Diploma (Vocational Diploma)
 • Yüksek Öðrenim – lisans/master (Higher Education)
 • Yükseköðrenim Diploma (Higher Education Diploma)
 • Lisans
 • Yükseklisans
 • Araþtýrma MASTER / Doktora (Postgraudate Research)

(617) 572-0403


ingiltere
Ingiltere'de üniversite Eðitimi

ÝNGÝLTERE’DE EÐÝTÝM SÝSTEMÝ

Ýngiltere’de  verilen eðitim programlarý;

 • ELP (Ýngilizce Dil Eðitimi)
 • IELTS Express (Hýzlandýrýlmýþ IELTS sýnavý hazýrlýk kursu)
 • GCSE (Ýngiliz Lise Programý, 10 ve 11inci sýnýfa eþ deðer, minimum 14 Yaþ)
 • A Level (Ýngiliz Lise Programý, 12inci sýnýfa eþ deðer, minimum 15 Yaþ)
 • Foundation (Üniversite hazýrlýk)
 • Diploma (Üniversite 1.sýnýfa eþ deðer yurtdýþýndan gelen öðrenciler için küçük sýnýflardan oluþur akabinde üniversite 2.sýnýfa direkt geçiþ saðlanýr)
 • Undergraduate (Lisans)
 • Pre-Master (Master için hazýrlýk)
 • Master/Post-Graduate (Yükseklisans)
 • PHD (Doktora)
541-896-0451

ingiltere
Londra School of Commerce


Ingiltere’deki yerel ve uluslararasý öðrencilerin eðitiminde Fýrsat ve Fiyat Eþitliði ilkesinden yola çýkan London School of Commerce birçok alanda Lisans ve Yüksek Lisans Programlarýný Ýngiltere’nin önde gelen Devlet Üniversitelerinin bünyesinde sürdürmektedir. Her zaman Yüksek Eðitim Kalitesinin sürdürülebilirliðini savunan London School of Commerce Ýngiltere’de ve dünyada en fazla talep edilen Lisans ve Yüksek Lisans-MBA programlarýný tüm örgencilere Avrupa Birliði Fiyatlarý ile BURSLU olarak sunmaktadýr. Öðrencilerin birden fazla seçim hakkýna sahip olduðu programlarda esnek baþlama tarihleri bulunmaktadýr. Akademik kadrosunun kalitesi sayesinde öðrenciler kaliteli ve dünya üzerinde geçerli bir eðitimden faydalanmaktadýrlar.

3375387673
 

Yurtdýþýnda Üniversite 6033898979 Macquarie Üniversitesi 9183519045
photochronographically 423-897-3105 Avustralya'da Üniversite Almanya'da Üniversite
239-302-0996 5063820043 6093840848 (425) 335-0914
strongheadedly 973-545-3372 Fransa Üniversiteleri 7205549421

701-725-8248 | 805-397-1721 | Yurt Dýþýnda Onlisans | (937) 806-9123 | Yurt Dýþýnda Yüksek Lisans | 313-722-1471 | outsay | Ýletiþim

Copyright (c) 2009- 2019 YurtdisindaUniversite.com

 

 

Yurtdýþýnda üniversite


Copyright © 2015 Yurtdýþýnda Üniversite