740-892-8350

        Odkryj potêgê
            umys³u

Login:
Has³o:


SZYBKIE CZYTANIE

Popraw prêdko¶æ czytania i rozumienie tekstu, aby oszczêdziæ czas i byæ znowu na bie¿±co, zawsze gdy czytasz maile, ksi±¿kê czy wiadomo¶ci w Internecie. Kurs przydatny w szkole, pracy zawodowej i ¿yciu prywatnym.
zobacz szczegó³y

(407) 361-7488 breeze-shaken
Naucz siê sztuki relaksu i kontroli stresu w najbardziej wymagaj±cych sytuacjach, aby sprostaæ najbardziej odpowiedzialnym zadaniom z u¶miechem na ustach. Wybierz to szkolenie je¶li czujesz, ¿e pora na zwiêkszenie przyjemno¶ci z wykonywanych przez Ciebie obowi±zków w pracy b±d¼ szkole, aby praca na "wysokich obrotach" znowu sprawia³a Ci przyjemno¶æ.

KONCENTRACJA

Skorzystaj z treningu na koncentracjê, systematyczno¶æ i poprawê motywacji. W trakcie szkolenia nauczysz siê przyspieszaæ rozwój w dowolnej wybranej przez Ciebie dziedzinie, a umys³ bêdzie gotowy podj±æ siê najtrudniejszych wyzwañ. Szkolenie dedykujemy wszystkim profesjonalistom.
zobacz szczegó³y

(909) 633-9097
Opanuj szybko podstawy jêzyka angielskiego b±d¼ trenuj konwersacje i zacznij dogadywaæ siê w obcym jêzyku. Poznaj sekrety szybkiej nauki s³ówek, poznawania gramatyki i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Sprawd¼ jak bardzo mo¿esz przyspieszyæ naukê z naszymi ekspertami od efektywnej nauki.

TECHNIKI PAMIÊCIOWE

Osi±gnij mistrzostwo w zapamiêtywaniu notatek, telefonów, liczb i jêzyka obcego. Na tym szkoleniu odkryjesz prawdziwe granice w³asnej pamiêci i nauczysz siê je poszerzaæ.

937-847-9775 laureation
¯yjemy w szumie informacji, gdzie skuteczny przekaz jest coraz wiêksz± sztuk±. SMART pomo¿e Ci opanowaæ potêgê s³owa, w tekstach, sformu³owaniach, przy wa¿nym egazminie a tak¿e codziennych komunikatach. Stañ do walki w polemicznym pojedynku na solidne argumenty i naucz siê korzystaæ z pe³nego arsena³u jêzykowego.
zobacz szczegó³y

301-961-4727 6016277286
Je¶li masz dziecko, które pragnie rozwijaæ siê ponad zak³adane w szkole minimum, skorzystaj z naszych specjalnie przygotowanych kursów dla "juniorów" i pomó¿ mu zbudowaæ szczê¶liw± przysz³o¶æ opart± na ponadprzeciêtnych umiejêtno¶ciach. Dowiesz siê od naszych ekspertów, jak efektywnie stymulowaæ jego rozwój i spraw aby w pe³ni wykorzysta³o swój potencja³ rozwoju.
zobacz szczegó³y

toad-swollen 201-802-0263
Pomy¶l o pomna¿aniu swoich oszczêdno¶ci w efektywny i racjonalny sposób, nie czekaj±c na pañstwow± emeryturê. Zostañ inwestorem i spraw aby Twoje oszczêdno¶ci przynosi³y Ci dodatkowe dochody i zabezpieczenie na przysz³o¶æ.
zobacz szczegó³y

WYSZUKIWARKA KURSÓW

Wpisz poszukiwan± frazê:NEWSLETTER

Subskrybuj nasz biuletyn, aby byæ na bie¿±co ze wszystkimi firmowymi nowinkami.TRENERZY

Dowiedz siê wiêcej o ludziach, z którymi spotkasz siê na naszych szkoleniach.

zobacz szczegó³y(567) 485-3674
tramcar
484-674-7115


 
copyright NeuroNova 2005 - 2019